A képen bélyegek, egy nagyító és egy bélyegcsipesz látható.

Hírlevél regisztráció

Kedves Bélyeggyűjtő, Bélyegszerető Látogatónk!

A Magyar Posta minden új bélyegmegjelenésről, a magyar bélyegek által elért sikerekről hírlevélben tájékoztatja az ügyfeleit.

Amennyiben Ön is szeretne rendszeresen tájékoztatást kapni a magyar bélyegmegjelenésekről, fontosabb információkról, kérjük, töltse ki adatvédelmi nyilatkozatunkat.

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS
ajánlatok, termék és szolgáltatás ismertetők, hirdetések küldéséhez

Kérem a magyar bélyegekről szóló tájékoztatóanyagok, alkalmi bélyegzések és egyéb filatéliai tartalmú hírek, információk levélben és/vagy e-mailen/telefonon keresztül történő megküldését.

Köszönjük, hogy kitöltötte űrlapunkat!

A mező kitöltése kötelező.
Legalább 1 darab mező kiválasztása kötelező.
A mező kitöltése kötelező.
Kizárólag akkor szükséges megadni, amennyiben levélben kér ajánlatokat!
Kizárólag akkor szükséges megadni, amennyiben telefonon kér ajánlatokat!
Kizárólag akkor szükséges megadni, amennyiben e-mailben kér ajánlatokat!

1. Milyen adatokat kezelünk?

Az adatlapon megadott adatait: nevét, telefonszámát, címét, e-mail címét és azt, hogy milyen nyelven kér ajánlatokat.

2. Mi jogosítja fel a Postát az adatok kezelésére?

Az érintett önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a regisztrációs felületen az érintett a jelölőnégyzetet (checkbox) kitölti és regisztrál. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]

3. Milyen célból kezeli a Posta az adatokat?

Adatait azért kezeljük, hogy érdeklődésére reagálva Önnel a kapcsolatot felvegyük, ajánlatokat, termék és szolgáltatás ismertetőket, hirdetéseket levélben, e-mailben, telefonon, vagy egyéb elektronikus csatornán (például facebook üzenetben) juttassunk el Önnek.

4. Meddig kezeljük az Ön adatát?

Az adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a jelen nyilatkozat beérkezésétől számított 5 évig kezeljük. Hozzájárulásának visszavonását vagy a határidő leteltét követően az adat közvetlen üzletszerzési célra már nem kerül felhasználásra, az Ön adatai törlésre kerülnek.

5. Hol vonhatja vissza hozzájárulását?

Hozzájáruló nyilatkozatát, azonosító adatai feltüntetésével, bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatja postai úton a Magyar Posta Filatéliai Osztály, Budapest, 1560 címen, továbbá a philately@posta.hu e-mail címen.

6. Kik ismerhetik meg az adatait?

Személyes adatait a ajánlatok, termék és szolgáltatás ismertetők, hirdetések küldését, a kapcsolattartást végző munkavállalók ismerhetik meg. Adatait nem továbbítjuk harmadik személynek.

7. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

8. Milyen jogok illetik meg?

A Magyar Posta Zrt. az érintett a kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg. Ha a kérelem nagyon összetett vagy nagyszámú kérelem kerül benyújtásra, akkor a Ma
gyar Posta Zrt. jogosult meghosszabbítani 2 hónappal ezt a határidőt, de erről az érintettet 1 hónapon belül értesíteni fogjuk.
Ha valamely okból nem tudjuk az érintett kérelmét teljesíteni, akkor ennem okairól is fogjuk az érintettet tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra vonatkozóan rendszeresen ismétlődő, túlzó kérelmeik esetén a teljesítés díját felszámíthatjuk vagy megtagadjuk a kérelmet.
A Magyar Posta Zrt. tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben törlési, helyesbítési vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmükben jelzik, hogy a Magyar Posta Zrt. tájékoztassa Őket azokról, akik az adataikat feldolgozták vagy akiknek azok továbbításra kerültek, akkor a Magyar Posta Zrt. ezen személyekről is tájékoztatja az érintetteket a kérelmük teljesítésére vonatkozó válaszában.
8.1. Hozzáférés (tájékoztatás) kérése:
Az érintettek, bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Magyar Posta Zrt. kezei-e az adataikat, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak.
Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást:
- milyen adataikat kezeli a Magyar Posta Zrt.,
- azokat honnan szerezte (adatok forrása),
- milyen célból kezeli a Magyar Posta Zrt. az adataikat (az adatkezelés céljáról),
- mi jogosítja fel a Magyar Posta Zrt.-t az adatok kezelésére (jogalapjáról),
- mikortól és meddig kezeli a Magyar Posta Zrt. az adataikat (időtartamáról),
- vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót a Magyar Posta Zrt.,
- azokról, akikkel az adatokat közölte vagy közölni fogja Magyar Posta Zrt.,
- milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban
- ha az érintettek adatait EGT (Európai Unió tagállami és Norvégia, Lichtenstein, Izland) tagállamokon kívülre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítja Magyar Posta Zrt., akkor arról, hogy mi biztosítja a megfelelő adatkezelést ezekben az esetekben.
8.2. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése
Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli a Magyar Posta Zrt. akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését.
A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő kérheti az adat módosítását. A Magyar Posta Zrt. csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.
Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Magyar Posta Zrt. az adatot nem helyesbíti, hanem korlátozza mindaddig, amíg ellenőrzésre kerül az adat pontossága..
8.3 Az adat törlésének kérése
Az érintett kérheti adatainak törlését.
A Magyar Posta Zrt. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a hozzájárulás visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van
- olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez,
- jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy
- az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy
- a Magyar Posta Zrt. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.
8.4 Az adatkezelés korlátozásának kérése
Az érintett kérheti, hogy a Magyar Posta Zrt. korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az az érintett adatait a Magyar Posta Zrt. nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozza a Magyar Posta Zrt., ha az érintett
- vitatja, hogy a Magyar Posta Zrt. által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatai pontosságát,
- ellenzi, hogy adatait a Magyar Posta Zrt. törölje, és kéri azok megőrzését,
- igényli, hogy adatait Magyar Posta Zrt. megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni (például pert szeretne indítani)
A Magyar Posta Zrt. az érintettet a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
8.5 Az adatok hordozhatóságának kérése
Az érintett kérheti, hogy az általa Magyar Posta Zrt.-nek megadott informatikai rendszerben kezelt adatait a Magyar Posta Zrt. kiadja számára elektronikus formátumban úgy, hogy azt másik adatkezelőnek átadhassa.
A kérelemre az adatokat a Magyar Posta Zrt. .xml vagy .csv. formátumban adja ki az adatkezelő rendszer funkcionalitásától függően.
Amennyiben az érintett azt kéri, hogy egy másik adatkezelőnek a Magyar Posta Zrt. közvetlenül továbbítsa az adatait, akkor a Magyar Posta Zrt. megvizsgálja, hogy rendelkezik-e olyan megfelelő adatkapcsolattal, ami az adatok biztonságos és jogszerű átadását lehetővé teszi és ha igen, akkor az adatokat közvetlenül adja át.

9. Hova fordulhat jogai védelmében?

Javasoljuk, hogy először a Magyar Posta Zrt-t keresse meg panaszával (levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc, fax: a 06-46-320-136, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu), hogy azt kezelni tudjuk. Fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: naih.hu) valamint választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.