reklamáció, kártérítés

A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy ügyfelünkként Ön valamilyen okból nem elégedett szolgáltatásunkkal. Hogyan tehet panaszt? Melyek a kártérítés szabályai? Oldalunkon mindezt áttekinthetően megtudhatja.

HOGYAN ORVOSOLJUK ÉSZREVÉTELÉT, VAGY TÉRÍTJÜK KÁRÁT?

A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy ügyfelünkként Ön valamilyen okból nem elégedett szolgáltatásunkkal, esetleg úgy tapasztalja, hogy azok a jogszabályi előírásoknak, vagy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak nem felelnek meg. Ilyen esetben panasztételre van módja, melyet minden esetben díjmentesen, egyszerűen, átláthatóan, megkülönböztetéstől mentes módon kezelünk.

HOGYAN FORDULHAT PANASSZAL HOZZÁNK?

Ügyfelünkként Ön minden állandó postai szolgáltató-, illetve ügyfélszolgálati helyen személyesen, központi ügyfélszolgálatunknál telefonon, levélben, vagy egyéb módon (pl. www.posta.hu internetes eléréssel) megteheti panaszát.

MILYEN HATÁRIDEJEI VANNAK A PANASZ MEGTÉTELÉNEK?

A panasz megtehető küldeményhez kapcsolódóan, a feladás napjától számított hathónapos jogvesztő határidőn belül, illetve a sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül.

HOGYAN INTÉZKEDÜNK PANASZ ESETÉN?

Szóbeli panasza esetén a sérelem elintézésére a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedünk, illetve megadjuk a szükséges felvilágosítást.

MELY AZ ELJÁRÓ SZERV ÉS HOGYAN JÁR EL?

A panasz elintézésére jogosult postaszerv vagy szervezeti egység megnevezéséről az ügyfélszolgálati feladatokat is ellátó munkahely ad tájékoztatást. Az eljáró szervezeti egység a panasszal kapcsolatban vizsgálatot folytat. A vizsgálat lefolytatására belföldi szolgáltatások és az Európai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatások esetén a panasz beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A belföldi és az Európai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatással kapcsolatos vizsgálati eljárás időtartama egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett harminc nappal meghosszabbítható.

MILYEN HATÁRIDŐK VANNAK A PANASZ KIVIZSGÁLÁSAKOR?

Panasza kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetén haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatjuk Önt. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetében nem terhel bennünket felelősség. A panaszok nyilvántartásba vételének időpontja, a szóban tett panasz esetében a panasz közlésének napja, az írásbeli panasz esetében az első postaszervhez történő érkezés napja.

MILYEN TOVÁBBI LEHETŐSÉGEI VANNAK?

Amennyiben panaszára határidőn belül nem válaszolunk, illetve a tájékoztatásunkat nem fogadja el, a válaszadásra meghatározott határidő lejártától, illetve a válasz kézhezvételétől számított 30 napon belül a panasz vagy a panaszkezelés kivizsgálása érdekében

  • postai szolgáltatások vonatkozásában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz,
  • kereskedelmi áru forgalmazás, értékcikk árusítás, hírlap-előfizetés és árusítás vonatkozásában a fogyasztóvédelmi ügyekben első fokon eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz, élelmiszer termékek esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz, illetve ezek területileg illetékes szervezeti egységeihez fordulhat.

A Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: http://www.nfh.hu/teruleti
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal területi igazgatóságainak elérhetőségei: https://www.nebih.gov.hu/elerhetosegek

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye (székhelye) szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat, melyek elérhetőségeit a " Békéltető testületek elérhetősége" dokumentum tartalmazza.
Kérelem békéltető testületi eljárás lefolytatására

MILYEN ELJÁRÁST ALKALMAZ A POSTA A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN?

A pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok kezelésének részletes szabályait a Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza.

MILYEN SZABÁLYAI VANNAK A KÁRTÉRÍTÉSNEK?

A kártérítés és a felelősség hazai és nemzetközi vonatkozású szabályait részletesen Általános Szerződési Feltételeinkből ismerheti meg.

HOVÁ FORDULHAT TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT?

További információért kérjük, keresse Ügyfélszolgálatunkat.