FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Magyar Posta Üzleti Mobil Applikáció tulajdonosa és üzemeltetője a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.).

1. MEGHATÁROZÁSOK

A jelen felhasználási feltételekben a lenti kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
   a. „Társaság” a Magyar Posta Zrt-t jelenti;
   b. „Felhasználó” jelenti a Társaság minden ügyfelét, aki végső felhasználója az Alkalmazásnak, és az „Ön” kifejezést ennek megfelelően kell értelmezni;
   c. „Alkalmazás” jelenti a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmait, nem kizárólagosan beleértve az Alkalmazás felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, grafikus anyagokat, broadcastokat, reklámszövegeket, adatbázisokat, tulajdonosi információkat, az Alkalmazás minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, a Postához köthető anyagot, magát az Alkalmazást, az Alkalmazáson belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, az Alkalmazás felépítésének főbb jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat, tartományneveket, szabadalmakat és minden szellemi terméket, amelyeket a szerzői jogi és tulajdonosi oltalom véd, és a Társaság tulajdonai.
   d. „Felhasználási Feltételek” a jelen dokumentumot jelenti.
   e. „Alkalmazás Környezet” jelenti azon alkalmazás platformokat, amelyeken keresztül a Felhasználó a Tartalmat megtekintheti
   f. „Tartalom” jelenti az Alkalmazás egészét és annak tartalmát.

2. HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

A jelen Felhasználási Feltételek a Társaság és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen Felhasználási Feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy, kedvezményezett javára.

3. AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA

Az „ELFOGADOM” jelölésével, és a Magyar Posta Üzleti Mobil Applikáció használatával, és az egyes Alkalmazáshoz való hozzáféréssel Ön elfogadja:
   a. a Felhasználási Feltételeket;
   b. az 5. pontban foglaltak szerinti adatkezelési tájékoztatót.

4. A FELHASZNÁLÁS MÓDJA

1. Ön tudomásul veszi, hogy:
   a. a Társaság Önnek kizárólag az Alkalmazáshoz való hozzáférést biztosítja;
   b. csak Felhasználóként férhet hozzá az Alkalmazáshoz;
   c. a jelen Felhasználási Feltételek nem biztosítanak jogot az Alkalmazásban használt képek, jelzések, logók, márkajelzések vagy emblémák használatára;
   d. az Alkalmazás jogosulatlan használata nem megengedett, így különösen nem szabad az Alkalmazást a Társaság által biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni;
   e. az Alkalmazás által biztosított tájékoztatások nem teljes körűek, további/bővebb információkat a Társaság a honlapján www.posta.hu biztosítja;
   f. nem jogosult – sem egészben sem részben – módosítani, kiadni, lízingelni, kölcsönözni, eladni, elosztani vagy visszafejteni az Alkalmazást és a felhasználás során megismert információkat;
   g. a Társaság fenntartja a jogot – anélkül, hogy arra kötelezettséget vállalna –, hogy a hozzáférést megtagadja vagy eltávolítson valamely tartalmat;
   h. a Társaság fenntartja a jogot a szoftverfrissítésre, ezt követően a Felhasználási Feltételeket ismételten el kell fogadnia;
   i. a Társaság fenntartja a jogot a Felhasználási Feltételek módosítására;
   j. az új Felhasználási Feltételek bevezetését követő használattal egyidejűleg elfogadja a megváltoztatott Felhasználási Feltételeket;
   k. a Társaság jogosult letiltani az Alkalmazáshoz való hozzáférését, amennyiben Ön megszegte a Felhasználási Feltételeket (vagy olyan magatartást tanúsított, amely egyértelművé teszi, hogy nem szándékozik, vagy nem tud megfelelni a Felhasználási Feltételeknek);
   l. a Társaság jogosult az Alkalmazás megszüntetésére.

2. Ön elfogadja, hogy:
   a. az Alkalmazást csak a Felhasználási Feltételek és a vonatkozó jogszabályok, szabályozás, és az általánosan elfogadott gyakorlat által megengedett célokra használja;
   b. az Alkalmazás Környezetben meghatározottakon kívül más módon nem fér hozzá és nem kísérel meg hozzáférni az Alkalmazáshoz;
   c. nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely zavarhatja az Alkalmazást (vagy a szervereket és hálózatokat, amelyek a felhasználás során megismerhető információkat közvetítenek és/vagy Alkalmazáshoz kapcsolódnak);
   d. nem szerez jogosultságot az Alkalmazás egyes részeinek vagy az Alkalmazáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá nem jogosult a szoftver visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha erre Ön a Társaságtól írásos engedélyt kapott;
   e. az Alkalmazás használatával Ön nem szerez az Alkalmazásra vagy az általa elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Ön nem jogosult az Alkalmazásból származó tartalom felhasználására, kivéve, ha arra engedélyt kapott a Társaságtól.

3. A Társaság jogosult az Alkalmazás használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerinti gazdasági reklámnak minősülő - információkat küldeni a Felhasználó részére. A Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság ilyen üzeneteket küldjön a részére.

4. Az Alkalmazást kizárólag nem kereskedelmi, nem kizárólagos, korlátozott személyes használatra biztosítja a Társaság és előzetes írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más célra nem használható. A Felhasználó beleegyezik, hogy az Alkalmazás bármely részén található minden szerzői jogi előírásnak, információnak és korlátozásnak eleget tesz. A Felhasználó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más hasonló jelzést az Alkalmazásban, beleértve ebbe a letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket is.

5. A Társaság nem vállal felelősséget az Alkalmazás és a felhasználás során megismert információkra visszavezethető elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, nem vagyoni vagy vagyoni jellegű kártérítést.

5. BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM

1. Ön hozzájárul, hogy a Társaság
   a. a mobil alkalmazás útján az Ön által megadott, valamint a mobil alkalmazás funkcióinak működéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kezelje;
   b. a személyes adatait harmadik – így különösen más, a mobil alkalmazást telepítő és annak szerződési feltételeit elfogadó – személy részére továbbítsa, amennyiben az adattovábbítás a mobil alkalmazás funkcióinak működéséhez elengedhetetlen és a személyes adat hiányában a funkciónak a szolgáltatási feltételek szerinti működése ellehetetlenül.
   c. saját vagy szerződött partnereinek hirdetéseire, ajánlataira vonatkozó információkat jelenítsen meg a mobil alkalmazáson belül.

2. A Társaság a mobil alkalmazás működtetése során az alábbi adatokat kezeli és a mobil alkalmazás a mobiltelefon alábbi funkcióihoz fér hozzá:
   a. név;
   b. címzett neve;
   c. Felhasználó azonosító;
   d. tartózkodási helyre vonatkozó GPS adatok, cellainformációk;
   e. e-mail cím;
   f. e-mail szövegében szereplő személyes adatok;
   g. Facebook, Google+ vagy Addressbook azonosító;
   h. profilkép;
   i. játékokban elért eredmények;
   j. eredmények elérésének dátuma;
   k. toplista kategória;
   l. Facebook ismerősök adatai (akik a mobil alkalmazást telepítették és elfogadták a szerződési feltételeit) ;
   m. eszközazonosító;
   n. kamera.

3. Ön tudomásul veszi, hogy a mobil alkalmazás egyes funkcióinak működéséhez elengedhetetlen, hogy a funkció működéséhez szükséges mértékben és ideig személyes adatai az alábbi szolgáltatók részére továbbításra kerüljenek:
   a. Facebook Ireland Ltd. Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland, írországi bejegyzésű vállalkozás cégjegyzékszáma: 462932
Facebook: Bejelentkezés, ismerősök lekérése/meghívása és megosztás;
   b. Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)
Google+: Bejelentkezés, ismerősök lekérése/meghívása és megosztás;
Google Push Notification szerver;
Google térkép szerver;
Google Play Services;
   c. Apple Inc. (1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA, 95014)
Apple GameCenter;
Apple térkép;
Apple Push Notification szerver.

4. Ön tudomásul veszi, hogy:
   a. amennyiben 16. életévét nem töltötte be, hozzájárulása kizárólag törvényes képviselőjének jóváhagyásával érvényes, és azt a mobil alkalmazás telepítése előtt köteles beszerezni;
   b. amennyiben a mobil alkalmazás használata során harmadik személy személyes adatát rögzíti, az adat kezeléséhez és a Társaság részére történő átadásához szükséges hozzájárulás beszerzése az Ön felelőssége;
   c. az adatok kezelője a Társaság, aki az adatok feldolgozására adatfeldolgozóként a Dorsum Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt.-t veszi igénybe;
   d. személyes adatait – a jelen pontban meghatározott kivételekkel – a Társaság az adat felvétele céljának megszűnését követő 5 évig kezeli. A mobil alkalmazáson keresztül elérhető játékok működése során kezelt és a mobil alkalmazás működésével összefüggésben a mobileszközön tárolódott személyes adatok a mobil alkalmazás törlésével visszaállíthatatlanul törlődnek;
   e. személyes adatait a Társaságnak és adatfeldolgozójának a mobil alkalmazás üzemeltetését és a Társaságnak a mobil alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatásainak ellátását végző munkavállalói ismerhetik meg, amennyiben az adatkezelés céljának eléréséhez az elengedhetetlenül szükséges.

5. A Társaság tájékoztatja Önt, hogy:
   a. adatkezelés önkéntes;
   b. személyes adatai kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a felhasználó önkéntes hozzájárulása;
   c. kérésére a Társaság minden, a személyére vonatkozóan kezelt adatot és azok kezelésére vonatkozóan minden tényt – erre irányuló kérése esetén írásban – közöl Önnel. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg;
   d. személyes adatai kezelésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-21. §§-ban meghatározott jogaival élhet. Bármikor kérheti tehát személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását és tiltakozhat személyes adatai felhasználása ellen;
   e. adatai kezelésével kapcsolatos jogait levélben a Társaság központi ügyfélszolgálata 3525 Miskolc címen, a 06-1-767-8282 telefonszámon, a 06-46-320-136 fax számon vagy az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen megtett nyilatkozatával gyakorolhatja;
   f. a Társaság adatkezelésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz fordulhat.

6. Amennyiben Ön olyan adatai törlését vagy zárolását kéri, amelyek a mobil alkalmazás funkcióinak működéséhez elengedhetetlenek, de egyidejűleg a mobil alkalmazást nem törli, a Társaság adatkezelési joga továbbra is fennmarad.

6. SZOFTVERFRISSÍTÉSEK

A szoftverfrissítések célja, hogy az Alkalmazást bővítsék, javítsák és továbbfejlesszék, illetve, hogy Önt az új szolgáltatásokról tájékoztassák, mint például új Alkalmazásfunkciókról. Az Alkalmazás használatával hozzájárul, hogy ilyen frissítéseket kapjon, illetve tudomásul veszi, hogy a módosítások végrehajtása annak elérhetőségét érintheti.